Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser
for Global Tours

Indledning
Global Tours ejes og drives af
Sanne Petersen
Dybroparken 10
DK – 9260 Gistrup
Mobile +45 61689991
sanne@globaltours.dk
Globaltours.dk


§1 Bestilling og betaling


Tilmelding / Bestilling
Bestilling kan ske ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til Global Tours. En aftale om køb af en pakkerejse er bindende for dig og Global Tours (herefter GT), når du foretager betaling af depositum eller rejsens pris.

GT fremsender et skriftligt tilbud til dig samt disse almindelige betingelser. Du accepterer tilbuddet skriftligt inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt du ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er GT ikke længere bundet af tilbuddet.

GT kan ved tydelig tilkendegivelse bestemme, at aftalen først anses for indgået ved din rettidige indbetaling af rejsens pris eller depositum, som angivet i aftalen. Du har forinden modtaget disse almindelige betingelser.

Det er vigtigt at navnene på de rejsende oplyses nøjagtigt som anført i passet. GT påtager sig intet ansvar for problemer og meromkostninger som følge af ukorrekt opgivne navne.


Depositum og restbetaling

Depositum udgør min. 50 % af rejsens pris. For visse rejsearrangementer gælder skærpede regler, som vil blive oplyst ved bestillingen. Betales depositum ikke rettidigt, har GT ret til at ophæve aftalen. Restbeløbet skal betales senest 60 dage før afrejsedato medmindre andet er aftalt. Sker dette ikke, betragter vi rejsen som afbestilt. De fleste flybilletter eller andre ydelser skal betales kort tid efter reservationen er foretaget, hvilket vil blive oplyst. For rejser, der bestilles senere end 90 dage før afrejse, skal det fulde beløb betales senest 2 dage efter bestilling.

Overdragelse af rejsen til en anden person betragtes som en afbestilling og en ny bestilling.


Rejsens pris
Rejsens pris inkluderer alle de ydelser, der er nævnt i program/ordrebekræftelse, herunder alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer eller tillæg. Prisen er pr. person og baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse, medmindre andet fremgår af faktura. Tillæg for enkeltværelse vil være oplyst på fakturaen.

På rejsen kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, drikkepenge, entreer og drikkevarer, som ikke er muligt at opkræve på forhånd og derfor ikke er inkluderet i rejsens pris.

Specielle ønsker fra kunden forsøges imødekommet i videst muligt omfang. GT kan dog ikke holdes ansvarlig for at disse ønsker opfyldes.


Fremsendelse af dokumenter

Rejsedokumenter og billetter fremsendes elektronisk ca. 14 dage før afrejse.


Manglende efterlevelse

Overholdes de i rejsebestemmelsernes nævnte forpligtelser ikke til pas, visa, vaccinationer osv., kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod GT, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes forpligtelser medfører.

 

§2 Rejseforsikring

Det er vigtigt at have en god rejseforsikring med på rejsen som dækker blandt andet sygdom. GT kræver at man ved rejser udenfor EU har en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom og hjemtransport. GT kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, der opstår på grund af deltagers manglende forsikring. Global Tours rådgiver gerne.

 

§3 Afbestilling


Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er indbetalte depositum tabt plus eventuelle gebyrer fra vores samarbejdspartnere. Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse har den rejsende ikke krav på godtgørelse, da aftaler vedrørende hotelreservationer, billeje, kør selv ture, udflugter m.v. har restriktive bestemmelser. Det samme gælder for flybilletter, som skal betales og udstedes på bestillingstidspunktet, hvorefter de ikke kan ændres eller refunderes.

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens § 18 st. 2, nr.1.

Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald, eller ulykkestilfælde hos rejsedeltagerne selv eller nærmeste familie. Alle afbestillinger skal ske skriftligt til GT. Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og betales samtidig med depositum gennem dit eget forsikringsselskab. Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt.

Fri afbestilling i tilfælde af krigshandlinger osv.
Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer, smitsomme sygdomme eller begivenheder af krigslignende karakter inden for et tidsrum af 2 uger før afrejse, kan du afbestille rejsen helt uden omkostninger. Hvorvidt du kan gøre krav på den ansvarsfri afbestillingsret, afhænger af en samlet vurdering af forholdene på afbestillingstidspunktet, eksempelvis om Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder fraråder, at du gennemfører rejsen til det pågældende rejsemål. Se www.um.dk og www.ssi.dk
Den ansvarsfri afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Afbestiller du, selv om betingelserne for ansvarsfri afbestilling ikke er opfyldt, træder vores almindelige afbestillingsregler i kraft.


§4 Kundens ansvar
Som kunde er du forpligtet til:

 • At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer og evt. vaccinepas eller lign. Passet skal være gyldigt i min. 6 måneder efter hjemkomsten. GT oplyser ved aftalen den rejsende om pas og visumkrag. Udenlandske statsborgere bør før bestilling af rejsen undersøge evt. pas og visumkrag, da GT’s oplysninger udelukkende gælder personer med dansk pas. Se mere på um.dk
 • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejsen og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv. De anførte tidspunkter i rejseplanen er lokaltider. Der kan ske ændringer i fartplaner efter bestilling og derfor vigtigt at checke op på rejsetiderne før afrejse. Normalt er check-in i lufthavnen senest 2 timer før afrejse medmindre andet er opgivet.
 • Møder du ikke rettidigt op til en fly- eller busafgang, kan du ikke forvente nogen godtgørelse – du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om aktuelle afgangstider samt at sørge for, at du og din bagage er på rette sted til rette tid. Undlader du at udnytte de ydelser, som indgår i pakkerejsen, kan du ikke kræve godtgørelse for de uudnyttede ydelser.
 • Hvis du ikke benytter dig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt kun at anvende visse strækninger af en flyrejse. Du kan fx ikke kun benytte dig af hjemrejsen.
 • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse. I sådanne tilfælde kan der ikke rejses nogen krav mod bureauet eller flyselskabet.
 • At kontrollere at alle opgivne navne på alle billetter stemmer overens med passet. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør.
 • At være selvhjulpen og kan tage vare på dig selv og være i stand til at deltage i de aktiviteter, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Global Tours forbeholder sig ret til at afvise rejsedeltagere, hvis vi vurderer at rejsedeltageren ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for bureauet.
 • At reagere hvis rejsedokumenter ikke er modtaget inden 7 dage før afrejse.
 • At opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at GT kan kontakte jer både før og under rejsen.

 

§5 Global Tours ansvar
Global Tours optræder som agent for hoteller og andre leverandører og Global Tours ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til gældende konventioner.


§6 Overdragelse af flybillet
Som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage flybilletten. Hvis du ønsker at overdrage flybilletten, skal du kontakte GT, som herefter retter henvendelse til luftfartsselskabet.

 

§7 Aflysning
GT forbeholder sig ret til at aflyse en grupperejse, hvis der ikke er det nødvendige antal tilmeldinger. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil dette ske senest 1 måned før afrejsedato, og du vil få hele det indbetalte beløb refunderet, men har ikke krav på yderligere godtgørelse. Rejsen gennemføres normalt med minimum 14 deltagere. En rejse kan også aflyses, hvis der i nærheden af rejsemålet er oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.


§8 Prisstigninger
Global Tours forbeholder sig ret til at forhøje prisen på en pakkerejse, der skyldes ændringer i transportudgifter, herunder valutastigning, skatter, afgifter, brændstofpriser, lufthavnsafgifter og lignende. Disse regler følger lov om pakkerejser.


§9 Ændring af rejseplan


I sjældne tilfælde kan det ske, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der ydes ikke erstatning for ændret afrejsetid eller forsinket hjemkomst, udover den kompensation, som flyselskabet eventuelt udbetaler.

Der kan også opstå uventede situationer, der gør det nødvendigt at ændre rejseplanen. Hvis en del af den planlagte rute- eller tidsplan må ændres, herunder ændring af indkvartering/hotel/program, betragtes det ikke som en mangel ved rejsen, og bureauet kan ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor. Ligeledes yder GT ikke erstatning, hvis en planlagt aktivitet må aflyses som følge af forhold, vi ikke har kontrol over – eksempelvis en aflyst udflugt – ej heller forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af for eksempel varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde.

 

§10 Indkvartering
Vi kan ikke garantere, at alle rejsende får samme værelsesstørrelse og kvalitet. Det kan ske at deltagere i en gruppe vil blive tildelt et værelse af højere eller lavere standard. GT er ikke forpligtet til at yde erstatning som følge af uens standard. GT forbeholder sig ret til at flytte gæster til et andet hotel af samme standard.

 

§11 Reklamation


Reklamation over mangler ved grupperejser og individuelle rejser skal rettes til hotellet eller rejselederen, så snart manglen konstateres. Er der ingen rejseleder med, skal eventuelle mangler straks påtales overfor hotel. Bliver manglen afhjulpet, kan du ikke kræve afslag i prisen, hvis afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for dig. Kan afhjælpning ikke ske uden store udgifter for GT, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.
Bliver problemet ikke løst på stedet, skal yderligere reklamation være Global Tours skriftligt i hænde senest 14 dage efter hjemkomst. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod GT.

Ved uenighed om mangler ved rejsen kan du indbringe sagen for Rejse-Ankenævnet. Vi følger altid Rejseankenævnets afgørelser.

§12 Lov om pakkerejser


Global Tours er underlagt “Lov om pakkerejser”, der medfører en udstrakt forbrugerbeskyttelse.

Begrænsninger i Global Tours erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Global Tours begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU- forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Global Tours erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR-kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
 • Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
 • Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.
 • Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:
 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

 

Rejsegarantifond
Global Tours er medlem af Rejsegarantifonden 2699.

 

§13 Regler for indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande udenfor EU

Reglerne om indførsel af frø, planter og planteprodukter fra lande udenfor EU som følge af Plantesundhedsforordningen, som trådte i kraft 14.december 2019. Reglerne medfører at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et officielt certifikat.

Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

Øvrige rejsebetingelser
Vi forudsætter altid, at vores gæster har sat sig grundigt ind i bestemmelserne for rejsen – det vil sige de oplysninger, som fremgår af bl.a. faktura og rejseplan. Er der særlige forhold, skal det fremgå af fakturaen, ellers gælder vores almindelige rejsebestemmelser.

Angående forhold, der ikke er nævnt i Global Tours’ rejsebestemmelser, henholder vi os til Danmarks Rejsebureau Forenings almindelige betingelser for pakkerejser.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl.

Sidst opdateret marts 2024

Samarbejdspartnere